Локални избори 2021

На 17-ти октомври заокружи 17

Кандидати за градоначалници

Град Скопје

Општина Центар

Општина Берово

Општини каде се поднесени листи со кандидати за членови во советот на општините

Град Скопје

1 ТОМЧЕ ШИРКОВ 
2 АЛЕКСАНДАР СТЕФАНОСКИ 
3 ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА 
4 АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВ-ОРИНОВ 
5 ЕЛЕНА САЗДОВСКА 
6 БЛАГИЦА СТОЕВА 
7 ЈОРДАН АНАСТАСИЈЕСКИ 
8 МАЈА ТОДОРОВСКА 
9 ВЛАТКО ГИЕВСКИ 
10 ЕЛИЗАБЕТА ТРАЈКОВСКА
11 ДАВИД ВУЕВСКИ 
12 БЛАГИЦА ТОДОРОВСКА 
13 АНЃЕЛЕ БЛАЖЕВ 
14 СНЕЖАНА ТОДОРОВСКА СМИЛЈАНОВ 
15 РАДИЦА ПЕТРЕСКА 
16 МАРИЈА МАЈКИЌ 
17 ДАМЈАН ТАПЧАНОВСКИ 
18 ВЕРИЦА АНАСТАСИЈЕСКА 
19 МЕНКА СТОЈАНОСКА 
20 МИРЧЕ КОСТОВСКИ 
21 ДАНИЕЛА ЧАКАЛОВСКА 
22 ЉУПЧО ПАНЧЕВ 
23 СНЕЖАНА СТАНКОВСКА 
24 МАРТИН КОСТОВСКИ 
25 АНГЕЛИНА СТЕФАНОСКА 
26 АЛЕКСАНДАР ЗДРАВКОВСКИ  СНЕЖАНА ЃОРЃИЕВА 
28 ФИЛИП ЗДРАВКОВСКИ 
29 ЕЛЕНА СЛАВКОВСКА 
30 ХРИСТО КОЦЕВСКИ 
31 ИЛИНКА МИРЧЕВСКА 
32 ЖАК СПАСОВСКИ 
33 ГОРДАНА БОШНАКОСКА 
34 ДЕАН ШКАРТОВ 
35 МАРИЈОНКА ОРИНОВА 
36 ВИОЛЕТА ТРАЈКОВСКА 
37 ДОНЧО ПАНЧЕВ 
38 ЕМИЛИЈА ДУБАРЏИЕВА 
39 СТЕВАН МИЛОШЕВСКИ 
40 ДИЈАНА КРСТЕВСКА 
41 ДАРКО СТОЈАНОВСКИ 
42 КРСТА РИСТОВА 
43 ДОЦКА КАТУНАЦ 
44 ГРОЗДАНКА ЏАЈКОВСКА 
45 АЛЕКСАНДАР КУКОВСКИ 

Општина Центар

1 СОФИЈА АЧКОСКА 
2 ЗОРАН СЛАВКОВСКИ 
3 ЛИДИЈА ЃОРЃЕВИЌ 
4 РАДМИЛА ПЕШЕВА 
5 МАРИЈАН ГАЦЕВСКИ 
6 БИЛЈАНА БОШКОВСКА 
7 АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЌ 
8 ГОРДАНА ШИРКОВА 
9 МИХАИЛО МИТЕВ 
10 ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВСКА 
11 ЛИЛЈАНА СОКОЛОВСКА 
12 ХРИСТО МАЛИНОВСКИ 
13 ВЕСНА ЗАРЕВСКА 
14 ХРИСТИНА КОСТОВА 
15 АНДРЕЈА ПЕТРОВСКИ 
16 АЛЕКСАНДРА АДАМС 
17 АЛЕКСАНДАР КРСТЕСКИ-ТРАЈКОВСКИ 
18 МИРКО ЈАНКОВИЌ 
19 МИМОЗА СТАНОЈЕСКА 
20 ПАВЛЕ ГАЈЕВСКИ 
21 СИЛВИЈА ТАСЕВСКА 
22 ВЕЛА МАТЕВСКА 
23 МАРИО ШАРЕВСКИ 

Општина Карпош

1 ТЕОНА ТРАЈКОВСКА 
2 ЗОРАН СТЕФАНОСКИ 
3 ЕЛЕНА ПЕТКОВСКА 
4 ВИКТОР ПЕТРЕСКИ 
5 ЉУБОМИР КОЖИНКОВ 
6 МАЈА СТОИМАНОВА-РИСТОВСКА 
7 СЛОБОДАН ТОДОРОВСКИ 
8 ДИЈАНА ИЛИЕВА 
9 ОГНЕН КУЗМАНОВСКИ 
10 ИВАН ТРАЈКОВСКИ 
11 ЕЛЕОНОРА БОШКОВСКА 
12 ТИХОМИР ТОДОРОВСКИ 
13 КРИСТИЈАН АПОСТОЛОВ 
14 ФРОСИНА ПЕПОСКА 
15 ИГОР ТРАЈКОВСКИ 
16 КРИСТИНА ТАСЕВСКА 
17 МЛАДЕНЧО ТРАЈКОВСКИ 
18 ЛИЛЈАНА ДИМИТРИЕВСКА 
19 ЗОРАН ТРАЈКОВ 
20 РОЗА ВАСИЛЕВСКА 
21 ВЕСЕЛА ХРИСТОВА 
22 МЕТОДИЈА ИЛИЕВСКИ 
23 ЖИВКО ЗДРАВКОВСКИ 

Општина Аеродром

1 ЕЛИЗАБЕТА ЧИНГАРОВА-МАТЕВСКА 
2 ЗОРАН ТАПЧАНОВСКИ 
3 ДИМЧЕ ГРОЗДАНОСКИ 
4 ВЕРА ТРАЈКОВСКА 
5 ДАНИЕЛА ВЕЛЕСКА-СТЕВКОВСКА 
6 ВАНЧО ЗЛАТКОВ 7 СОЊА ЧРЕСЛОВНИК 
8 РОБЕРТ ТАНЕВ 
9 МИОДРАГ ТРЕНДАФИЛОВСКИ 
10 ИГОР СТОЈЧЕСКИ 
11 РОЗА ЃОРГИОСКА 
12 АЛЕКСО ДИМОВ 
13 ДРАГЕ ПЕТРОВСКИ 
14 ИСКРА КРУНИЌ 
15 ТОДОР КОЛАРОВ 
16 ЈУЛИЈАНА СТАНКОВСКА-МАНЏУКОВ 
17 ГОРДАНА ДИМОВА 
18 ЈОРДАН РИСТОВ 
19 ДРАГАН ПОЛИЗОВСКИ 
20 ТАТЈАНА ВЕЛЕВА 
21 САШО ЃОРГИОСКИ 
22 ЗЛАТКО РИСТЕСКИ 
23 ВАСИЛКА ЗДРАВКОВСКА 
24 ГОРАН ЈАНКОВСКИ 
25 ЃОРЧЕ ПЕЦЕВСКИ 
26 ТАТЈАНА КОЛАРОВА 
27 ДИЈАНА ТАПЧАНОВСКА 

Општина Бутел

1 НИКОЛА ЧОНЕВСКИ 
2 БЕРТА ШИРКОВА 
3 МИТКО ШИРКОВ 
4 МАРИЈА ЧОНЕВА 
5 ГОРДАН ПОПОВ 
6 ЕФКА ПЕТРОВСКА-СТОЈАНОВСКА
7 ХРИСТАЌИ АПОСТОЛОВ 
8 ВЛАТКО ЧАНГОВСКИ 
9 РОДНА ГЕОРГИЕВА 
10 СТЕФЧЕ СТОЈКОВСКИ 
11 БЛАЖО ЧОНЕВ 
12 БЛАГОРОДНА ПОПОВА
13 СРЕЌКО ПУЖОВСКИ 
14 ЕЛИЗАБЕТА ЧАНГОВСКА 
15 МИШЕ ИВАНОСКИ 
16 ГОРАН ПОПОВ 
17 ДРАГИЦА ЈОВАНОВИЌ 
18 ВЛАДИМИР ПУЃА 
19 СНЕЖАНА ЉОТЕВА 

Општина Гази Баба

1 ДОБРИНКА НАЌЕВА 
2 ВЛАТКО ПАНЧЕВ 
3 ЛЕНЧЕ АРЏАНОВСКА 
4 ИВИЦА ДОНЧЕВСКИ 
5 СНЕЖАНА ЗДРАВКОВСКА 
6 АЦО ЈОВАНОВСКИ 
7 БОЈАН МИОВ 
8 МАРИЦА ДАМЧЕВСКА 
9 АЛЕКСАНДАР ЃОРЃИОВСКИ 
10 СЕНАТ КУРТИШИ 
11 ЕМИЛИЈА КИПРИЈАНОВСКА 
12 ТУРХАН ИБРАИМ 
13 БИЛЈАНА ПАМЕТКОВСКА 
14 СЕЈДИ РЕЏЕП 
15 ДЕЈАНЧО ТОДОРОВСКИ 
16 ЉУПКА КВАЧКОВСКА-ЈОВАНОВИЌ 
17 МАРИН ДАМЧЕВСКИ 
18 АЦО ДОНЧЕВСКИ 
19 ЈЕЛЕНА БОГОЕВА 
20 МИРЈАНА ПЕТРУШЕВА 
21 ДАНИЕЛ МИТРЕВ 
22 СВЕТЛАНА ДАВКОВСКА 
23 ДРАГАН СТЕВКОВСКИ 
24 ДИМИТАР БОГОЕВ 
25 БИЛЈАНА ДОДЕВСКА 
26 БРАНКО ДАМЧЕВСКИ 
27 АЛЕКСАНДАР ПАНЧЕВСКИ 

Општина Кисела Вода

1 ЕЛЕНА ЧОНЕВСКА 
2 ГОРАН ПАНДИЛОВ 
3 МИЛЕНА НИКОЛИЌ СИМОНОВСКА 
4 ГЕОРГИ ИЛИЈЕВСКИ 
5 ГОРАН МИХАЈЛОВСКИ 
6 КАТЕРИНА ДОЈЧИНОВСКА 
7 ГОРАН АНДРЕОВСКИ
8 ДЕНИЦА ЗДРАВКОВСКА 
9 ВЕРКА ОРИНОВА-НОВКОВСКА 
10 ЈОВАН ДОЈЧИНОВСКИ 
11 МАЈА СТОЈКОВИЌ 
12 ИЛЧО СТОЈАНОВ 
13 РИСТО ВАСИЛЕВСКИ 
14 ЛИЛЈАНА НИКОЛАЈЕВИЌ 
15 АЦО СТОЈАНОВСКИ 
16 СВЕТЛАНА СТОЈАНОВСКА 
17 ЗОРАН НОВКОВСКИ 
18 ВЕРА БОЖИНОВСКА 
19 АЛЕКСАНДАР СИМОНОВСКИ 
20 СУЗАНА ТРОШАНСКА-ПОПОВСКА 
21 ЛИЛЈАНА ВАСИЛЕВСКА 
22 СНЕЖАНА СТОЈАНОВСКА-СТОЈАНОВ 
23 МИРЈАНКА ПЕТРОВИЌ 

Општина Македонски Брод

1 ТОНИ РАДЕСКИ 
2 ДРАГЕ ГРОЗДАНОСКИ 
3 МАЈА ВИДЕСКА-РАДЕСКА 
4 БОЖИДАР КРСМАНОВИЌ 
5 ЈАСМИНКА ТРИМЧЕСКА 
6 ДРАГАН МИТРЕСКИ 
7 КАТЕРИНА РАДЕСКА 
8 СЛОБОДАН ТРЕНДАФИЛОСКИ 
9 НАТАША ДАМЈАНОСКА-ТРИМЧЕСКА 
10 ЛЕВЧЕ МИЛОШЕСКИ 
11 СВЕТЛАНА РАДЕСКА Женски 51

Општина Конче

1 ВАСКА РИСТОВА 
2 МИТКО АТАНАСОВ 
3 ИГОРЧЕ НИКОЛОВ 
4 ЏУЛИЈАН ВАСИЛЕВ 
5 СТЕФАНИЈА ЈОВАНОВА
6 ЛЕНЧЕ СТЕФАНОВА 
7 САШКО ЈОВАНОВ 
8 МАНУЕЛА ПАНДЕВА ЈОВАНОВА 
9 КОСТАДИН ЕФРЕМОВ

Обраќања на кандидатите на Родина Македонија

Интервју Владимир Трајковски, кандидат за градоначалник на град Скопје