Skip to content Skip to footer

ЧЛЕНАРИНИ И ДОНАЦИИ

Уплатница за Членарина

Уплатница за Донација

Почитувани членови и поддржувачи на Родина Македонија

Членарината во Родина Македонија е 100 денари месечно, додека кој може да си дозволи повеќе ќе биде добредојдено (но не повеќе од законски дозволената сума на годишно ниво од 1 просечна исплатена нето плата во Републиката во претходната година, што ја објавува Државниот завод за статистика и која за 2019 изнесува  25.215,00). Донациите од поддржувачите на Родина можат да бидат во било која сума (но не повеќе од законски дозволената поединечна донација на годишно ниво од 150 просечни нето плати од правни лица и 75 просечни нето плати од физички лица во Републиката, исплатени во претходниот месец и објавени од Државниот завод за статистика, која за месец 03/2020 е 26.422,00 денари).

Политичките партии не можат да се финансираат од:

– влади, меѓународни институции, органи и организации на странски држави и други странски лица, државни и локални органи надвор од средствата предвидени со Буџетот на Република Македонија, освен средствата предвидени со овој закон и законите за избори, јавни установи, јавни претпријатија, јавни фондови или други правни лица кои располагаат со државен капитал, јавни претпријатија, јавни установи и јавни фондови формирани од општините, претпријатија кои имаат најмалку 20% учество на државен капитал, јавни установи и институции вклучувајќи ги и тие што го започнале процесот на приватизација, приватни претпријатија кои во моментот на давање прилог за политичката партија вршат јавни услуги за државни органи или за јавни установи, претпријатија и фондови по пат на договор, здружение на граѓани (невладини организации), верски заедници или религиозни групи, средства на претпријатија со мешовит капитал каде што доминантен сопственик е странски вложувач и анонимни или неидентификувани извори.

Денарска сметка

Политичка партија „Родина Македонија“

Никола Парапунов 3а-52

Цел на дознака: Донација за Родина Македонија

Халкбанка АД Скопје

Сметка: 270-0742396901-91

Приходна шифра за донација: 562

Приходна шифра за членарина: 930

ден
Personal Info

Donation Total: ден 5.00