РОДИНА МАКЕДОНИЈА БАРА ИТНО УКИНУВАЊЕ НА СЕОПФАТНОТО СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ОД УЧИЛИШТАТА!

До нас пристигнуваат документи, кои инаку се дел од Сеопфатното Сексуално Образование (ССО), во кои се објаснува наставната програма за 7 одделение, да повториме за 7 одделение, за деца од 12 годишна воздраст.Содржината претставува СКВЕРНАВЕЊЕ на ТРАДИЦИЈАТА, МОРАЛОТ, ДУХОТ, ДЕТСКИОТ НЕВИН СВЕТ, СЕМЕЈСТВОТО, УНИВЕРЗАЛНИТЕ И ХРИСТИЈАНСКИ ВРЕДНОСТИ!Идеологијата на перверзната западна цивилизација, никогаш не била и нема да биде дел од македонската култура, традиција и начин на живеење.На нашите деца на таа воздраст треба да им се обезбедат места за детска игра, чисти тоалети, удобни столчиња, современи сретства за следење на настава, спортски активности, социјализација, природа, креативност, училни ослободени од било каква индоктринација.Наспроти да се инсистира на тн ССО да се инсистира на сеопфатен современ курикулум, наставна програма, која ќе ја припремат адеквтни експерти од областа на науката, психологијата,…

ПрочитајРОДИНА МАКЕДОНИЈА БАРА ИТНО УКИНУВАЊЕ НА СЕОПФАТНОТО СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ОД УЧИЛИШТАТА!