ЛИСТА НА НОТАРИ ЗА БЕСПЛАТНО ПОТПИШУВАЊЕ ИЗЈАВИ ЗА РОДИНА МАКЕДОНИЈА

ЛИСТА НА НОТАРИ ЗА БЕСПЛАТНО ПОТПИШУВАЊЕ ИЗЈАВИ ЗА РОДИНА МАКЕДОНИЈА

Нотар за Скопје (Ѓорче Петров)

Роберт Стојковски

 ул. Ѓорче Петров бр. 10А (зградата до

Пензионерски дом)

тел: 02/ 2040-107; 02/
2050-750

Нотар за Скопје (Центар)

Кристина Костовска

ул. Mаксим Горки, бр.1/1-2 (до Тренд)

тел: 02/3117-215 02/3225-073

Нотар за Скопје (Аеродром)

Катерина Митревска

Бул.К.Ј.-Питу број 26/1
мезанин лок 11

моб:  070/520-208 тел: 02/2 464-043

Нотар за Скопје (Автокоманда)

Дарко Стојкоски

ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 1

моб:  071/331-386

тел: 02/3175-060;
02/3172-700

Нотар за Скопје (Драчево)

Хакија Чоловиќ

Ул.Ниџе Планина бр.16

моб:  070/316-555

тел: 02/ 2 763-551

Нотар за Скопје (Кисела Вода)

Елизабета Арсовска

Ул. Божидар Аџија бр.3/5

моб:  070/365-502

тел: 02/2779-309

Нотар за Скопје (Карпош)

Весна Стојчева 

Бул. Партизански Одреди бр.64/А

моб: 070/311 370

тел: 02/3069 359

Нотар за Охрид:

Станка Горичан

Ул. “Македонски
просветители” 8

(Зградата до општинскиот
суд)

тел: 046-265-618 моб: 075-777-415

Нотар за Струга:

Сашо Ѓурчиноски

ул. „Маршал Тито“ бр. 52

(Чаршија – нов дел)

тел: 046-782-050 моб:
070-24-97-98

Нотар за Битола

Билјана
Дамјановска-Јанчевска

ул. Иван Милутиновиќ бр. 11

моб:  070/339-929

тел:  047/231-780

Виолета Ангеловска

Ул. Иван Милутиновиќ бр.
21/1

моб: 070/269-061 тел: 047/228-880

Нотар за Прилеп

Трајко Маркоски

Ул. Сотка Ѓорѓиоски бр. 4

моб:  070/532-302 тел:  048/413-967

Нотар за Велес

Тања Аспорова

Ул. Борис Карпузов бр. 2

моб:  071/338-144 тел:  043/230-598

Нотар за Куманово

Лорија Ваневска

ул. Доне Божинов бр. 9-2/14

моб: 078/220-587 тел: 031/421-663

Нотар за Пробиштип:

Веселиновска Весна

ул. Јордан Стојанов бр.7Д –
Пробиштип

моб: 078/399-36 тел:
032/480-280

Нотар за Гевгелија:

Соња Стојчева

ул. Димитар Влахов бр. 3

моб: 071/207-407

тел: 034/ 215-655

Нотар за Кичево:

Елена Коруноска

ул. Тане Цалески бр.1/2
приземје и галерија

моб:  075/487-501

тел:  045/222-557

Нотар за Струмица:

Соња Божинкочева

Ул. Ленинова бб

моб: 070/306-111

тел: 034/346-500 034/330-526

Нотар за Тетово:

Снежана Ѓорѓеска Видоеска

Ул. Јане Сандански бр. 91/3

моб:  070/568-488 моб:  044/331-848

Нотар за Кавадарци:

Пане Нацев

ул. Илинденска бр.34

моб: 071/219-939 тел: 043/360-333

Нотар за Кочани:

Светлана Китановска

Ул. Маршал Тито бр. 54/IV

моб: 071/334-676 тел: 033/271-191

Нотар за Гостивар:

Весна Василеска

Ул. Живко Брајкоски бб

моб: 070/462-298 тел: 042/271-481

Нотари за Штип:

Соња Катранџиска-Кимова

Ул. Кузман Јосифовски бр. 2

моб:  075/433-266 тел:  032/382-165

Ленче Каранфиловска

Кеј Маршал Тито бр. 35

тел: 032/385-341

Нотар за Неготино:

Зарија Апостолова

ул. Ацо Аџи Илов бр.15А

моб: 070/394-001 тел: 043/
371-770

Нотар за Ресен:

Николче Павловски

Ул. Гоце Делчев бр. 3

моб: 070/232-963

тел: 047/453-837