РОДИНСКА СУВЕРЕНИСТИЧКА ТРИБИНА

УЧЕСНИЦИ: МИРКА ВЕЛИНОВСКА, ВЛАДИМИР ТРАЈКОВСКИ И ЗОРАН ЈОВАНЧЕВ ТЕМИ НА ТРИБИНАТА ЌЕ БИДAT: Суверенизам, Македонски Ресет, Нов Македонски Политички Систем, Геополитички Промени, Вистинитост, Нов Светоглед, Будење, Идеологија на Македонскиот Род, Народна волја, Референдум....

ПрочитајРОДИНСКА СУВЕРЕНИСТИЧКА ТРИБИНА